PŘÍPRAVA ZDRAVOTNÍKŮ NA PROFESNÍ SETKÁNÍ S OBĚTÍ NÁSILÍ

01.03.2022

Zahájili jsme letní semestr - ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci

Králové a dalšími tradičními partnery vzděláváme studenty medicíny, aby byli v rámci své

práce připraveni na setkání s oběťmi násilných trestných činů.

Cílem je, aby se budoucí lékaři uměli v těchto náročných situacích zorientovat, a aby v

souladu se svými právními normami znali možnosti další pomoci, i organizace, na které

mohou ošetřované pacienty (oběti násilí) odkázat.

Vedle projektu Právo žít se nyní studenti medicíny seznamují s touto problematikou i v

rámci nového předmětu Problematika domácího násilí, který LF UK v HK připravila pro 4.

ročník. Nový předmět sestává z 10ti přednáškových bloků, ve kterých vystoupí zdravotníci s

praktickými zkušenostmi, sociální pracovníci, terapeuti, právníci, policisté a zástupci

pomáhajících organizací.